چهارپهلو ترانس با مقطع مربع

این مقاطع در6 سایز از 3×3 تا 8×8 میلیمتر با اکثر آلیاژهای فوق تولید می شوند.

چهارپهلو ترانس با مقطع مستطیل

این مقاطع در 10 سایز از 4×3 تا 8×7 میلیمتر با اکثر آلیاژهای فوق تولید می شوند.