این مقاطع در 10 سایز از 4×3 تا 8×7 میلیمتر تولید می شوند. شرح سایزهای تولیدی به همراه مشخصات تکمیلی محصولات در جدول زیر آمده است.

جدول استاندارد چهارپهلو ترانس با مقطع مستطیل
ST37 (kg/m) وزن واحد سایز
استحکام کششی N استحکام تسلیم N
۴۰۸۰ ۲۸۲۰ ۰/۰۹۴ 4×3
۵۱۰۰ ۳۵۲۵ ۰/۱۱۷ 5×3
۶۸۰۰ ۴۷۰۰ ۰/۱۵۷ 5×4
۸۱۶۰ ۵۶۴۰ ۰/۱۸۸ 6×4
۱۰۲۰۰ ۷۰۵۰ ۰/۲۳۵ 6×5
۱۱۹۰۰ ۸۲۲۵ ۰/۲۷۴ 7×5
13600 9400 ۰/314 8×5
۱۴۲۸۰ ۹۸۷۰ ۰/۳۲۹ 7×6
۱۶۳۲۰ ۱۱۲۸۰ ۰/۳۷۶ 8×6
۱۹۰۴۰ ۱۳۱۶۰ ۰/۴۳۹ 8×7