این مقاطع در6 سایز از 3×3 تا 8×8 میلیمتر تولید می شوند. شرح سایزهای تولیدی به همراه مشخصات تکمیلی محصولات در جدول زیر آمده است.

جدول استاندارد چهارپهلو ترانس با مقطع مربع
ST37 (kg/m) وزن واحد سایز
استحکام کششی N استحکام تسلیم N
۳۰۶۰ ۲۱۱۵ ۰/۰7 3×3
۵۴۴۰ ۳۷۶۰ ۰/۱۲۵ ۴×۴
۸۵۰۰ ۵۸۷۵ ۰/۱۹۶ ۵×۵
۱۲۲۴۰ ۸۶۶۰ ۰/۲۸۲ ۶×۶
۱۶۶۶۰ ۱۱۵۱۵ ۰/۳۸۴ ۷×۷
۲۱۷۶۰ ۲۱۷۶۰ ۰/۵۰۲ ۸×۸